Eklandskapet.

Söder om Linköping utbreder sig norra Europas största eklandskap. Området är internationellt uppmärksammat för sina stora natur- och kulturvärden och är också ett omtyckt rekreationsområde.

Eklandskapet består till stor del av hagmarker och lövskogar med gott om ekar, många av dem gamla och grova samt mer eller mindre ihåliga.

Den biologiska mångfalden, artrikedomen bland djur, växter och svampar är imponerande stor. Över tusen olika arter, de allra flesta insekter, är knutna till ekar och särskilt gamla och grova sådana.

Många av Eklandskapets arter har dessutom kanske sina viktigaste förekomster i Sverige just här. Dårgräsfjäril, ekoxe, läderbagge, alla numera fridlysta, samt gammelekslav och rödbrun knappnålslav är bara några av dem. Läderbaggen har av EU förts upp på listan över särskilt skyddsvärda arter.