Projekt

För att kunna se vad Eklandskapsfondens pengar används till följer här en översikt med de olika årens mottagare av fondmedel.

2023

Calluna, Magnus Stenmark - Hotade bin i eklandskapet stortapetserarbi och thomsonkägelbi

2022

Thomas Ranius, SLU Uppsala och Nicklas Jansson, Linköping Universitet

Vilka mulmholkar fungerar bäst?
Naturskyddsföreningen Linköping Gärsgård i Bjärka-Säby äng

2021

Naturskyddsföreningen Linköping                                 Gärsgård i Bjärka-Säby äng

Ly Lindman,SLU Uppsala                            Läderbaggens mikroklimat
Victor Johansson, Calluna Metapopulationsstudie av dårgräsfjäril
Håkan Andersson, Calluna Uppdatering av  hållevande insekter i eklandskapets västra länk

2020

Naturskyddsföreningen Linköping                                 Gärsgård i Bjärka-Säby äng
Karl-Olof Bergman                                                         Inventering av Dårgräsfjäril
Nicklas Jansson, Linköping                                          Insekter i död ved

2019

Nordens Ark, Christer Larsson                                      En praktisk förstudie om uppfödning av mellanspett.
Calluna AB, Håkan Andersson                                      Hållevande insekter i eklandskapets västra länk.
Carina Brage o Eva Lunbäck                                         Upplevelser och lärande i Eklandskapet för barn                                          

2018

Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU),Uppsala                            Kolonisationsexperiment med mulmholkar: analys av spridningsavstånd
Victor Johansson, Calluna Skyddsvärda lavar och hålträd i eklandskapets västra länk
Skolor och förskolor i Linköpings kommun En upplevelse i Eklandskapet

2017

Nicklas Jansson, Linköping Hålekfaunans succession
Sionförsamlingen i Linköping, Monica Söderqvist Skötselplan för parken vid Nya slottet Bjärka-Säby
Länsstyrelsen Östergötland, Kenneth Claesson Uppsökande verksamhet, rådgivning och restaurering av igenväxande dårgräsfjärilslokaler
Karl-Olof Bergman, Linköpings Universitet Markägardialog och uppföljning av restaureringsåtgärder för dårgräsfjärilen
Skolor och förskolor i Linköpings kommun En upplevelse i Eklandskapet

2016

Ek(o)nätverket c/o Maria Ekman, Stafsäter Rängen runt (vandringsled)
Nicklas Jansson, Linköping Jämförelse av sammansättningen och artrikedomen av vedlevande skalbaggar på gamla ekar i Linköpings eklandskap med ekområden i åtta länder i Europa samt Turkiet och Israel
Wist hembygdsförening, Håkan Gustafsson Bjärka-Säby fornhem (informationsskyltar). Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Dennis Jonason, Mantorp Jordlöpare som indikatorarter för ängs- och betesmarker med höga naturvärden
Dennis Jonason, Mantorp Inventering av dagfjärilar i Tinnerö, skapandet av en tidsserie
Skolor och förskolor i Linköpings kommun En upplevelse i Eklandskapet

 

2015

Göran och Eva-Lena Larsson, Höversby Loberg Öppet eklandskap i Loberg                         
Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU),Uppsala                            Hur utvecklas läderbaggens populationer i Eklandskapet söder om Linköping?
Svartmåla byalags samfällighetsförening Rekreation, information och skötsel av eklandskapet i Svartmåla
Karl-Olof Bergman, Linköpings Universitet Populationsdynamik hos dårgräsfjärilen
Dennis Jonason, Mantorp Återinventering av dagfjärilar i Tinnerö - effekter över tid och i förhållande till vegetationsförändringar
Skolor och förskolor i Linköpings kommun En upplevelse i Eklandskapet

 

2014

Ingen utdelning av projektmedel  

 

2013

Victor Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

Tillväxthastighet och utdöenderisk av enskilda bålar av gul dropplav, Cliostomum corrugatum, på två lokaler i Eklandskapet. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.

 

2012

Anna Palmqvist, Förskolan Utelek, IS Atlasskolan, Linköping Barnen och eken
Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala Simuleringar av landskap och populationer
Johan Bergstedt, Linköping

Förändringar av ekförekomst och markutnyttjande från 1927 till idag. Vill du läsa en sammanfattning av projektet, klicka här. Vill du läsa mer om hela projektet, klicka här.

Heidi Paltto, Universitetet i Linköping

Utvärdering av den långsiktiga överlevnaden för en skalbagge som lever i ihåliga ekar. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.

Gert Franzén, Linköping Bjärka-Säby, äldre järnålder
Mattias Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp Storskalig feromoninventering av getinglik glasvinge, Synanthedon vespiformis, och taggbock, Prionus coriarius, i eklandskapet söder om Linköping. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.

 

2011

Tanneforsskolan/Språksam, Linköping Skogsliv för stadsbarn
Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala Kolonisationsexperiment med mulmholkar. Vill du läsa mer om mulmholksstudier i Eklandskapet 2002-2013, klicka här.     Vill du fördjupa dig mer så finns även en vetenskaplig artikel, klicka i så fall här. 
Victor Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala Upprepad inventering av skyddsvärda lavar knutna till ek för att observera lokala kolonisationer och utdöenden. Vill du läsa mer om projektet, klicka här. Artikel om projektet i Svensk Botanisk Tidskrift, klicka här.
Linköpingsortens JUF-avdelning Skyltning Hjortkälla
Heidi Paltto, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala Uppföljning av populationsförändringar av matt mjölbagge. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Håkan Andersson, Calluna AB, Linköping Vedlevande gaddsteklar från insektfällor i Eklandskapet m m 2003-2011. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Mattias Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp

Mulmknäpparen i Eklandskapet, totalinventering och landskapsanalys. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.

 

2010

Östergötlands Naturfotografiska sällskap, Linköping Tema Ek, fotoutställning. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Glenn Svensson, Lunds Universitet Feromonbaserad inventering av den sällsynta mulmknäpparen, Elater ferrugineus, i Eklandskapet söder om Linköping. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Länsstyrelsen Östergötland Frihuggning av gamla grova ädellövträd, främst ek, i eklandskapet, Linköpings kommun
Linköpings kommun Restaurering för dårgräsfjärilen, projekt 2
Helena Johansson, Linköping De övriga ädellövträdens betydelse för den eklevande skalbaggsfaunan i Eklandskapet söder om Linköping
Astrid Taylor, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala Kvalsterfaunan i ihåliga ekar
Tanneforsskolan/Språksam, Linköping Skogsliv för stadsbarn
Sionförsamlingen i Linköping Naturvårdande åtgärder för att bevara eklandskapet kring Nya slottet i Bjärka-Säby. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Karl-Olof Bergman, Linköpings Universitet Utdöenden och kolonisationer hos dårgräsfjärilen. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.

 

2009

Gert Franzén, Linköping Landskapet före strängarna
Byalaget i Bestorp Ek(o)turism
Mattias Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp Analys av spridningspotentialen hos den sällsynta mulmknäpparen med hjälp av feromonfällor. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Lars Westerberg, Linköping Bättre uppskattning av ekars demografi samt fördjupade analyser av restaureringsscenarion
Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Betydelsen av landskapshistorik för förekomsten av eklevande skalbaggar
Nicklas Jansson, Länsstyrelsen Östergötland Evertebratfaunans sammansättning i ekarnas olika stadier. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Heidi Paltto, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Utvärdering av den långsiktiga överlevnaden av matt mjölbagge. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Karl-Olof Bergman, Linköpings Universitet Framtida långsiktig överlevnad för hålträdslevande insekter, hur ska eklandskapet restaureras?
Föräldrakooperativa förskolan Villervalla, Linköping Studiebesök Hjortkälla, Eklandskapet. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Inga och Martin Bergström, Sätra Sly- och trädröjning
Håkan Andersson, Calluna, Linköping Blomflugor från insektfällor i Eklandskapet m m 2003-2009. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Victor Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Betydelsen av landskapshistorik för förekomsten av eklevande lavar. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.  Artikel om projektet i Svensk Botanisk Tidskrift, klicka här.

Helén Nilsson, Ånväga Förnyelse av informationsskyltar

 

2008

Linköpingsortens JUF Nytryck av skriften om Hjortkälla
Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Den matta mjölbaggens populationsstruktur och habitatkrav. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Glenn Svensson, Lunds Universitet Spridningsbiologi och doftkommunikation hos två karaktärsarter för eklandskapet: Läderbaggen (Osmoderma eremita) och dess predator mulmknäpparen (Elater ferrugineus). Vill du läsa mer om projektet, klicka här.  Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Minigiraffens föräldrakooperativa dagis, Linköping Grön Flagg Minigiraffen. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Karl-Olof Bergman, Linköpings Universitet Betydelsen av hålträdstäthet, historia och trädkvalité för förekomst av hålträdslevande evertebrater. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Sätra skola, Bestorp Skolskog. Vill du se och läsa om projektresultatet, klicka här.

 

2007

Elisabeth Lundkvist, Calluna AB Inventering av trollsländor (Odonata) i Tinnerö Eklandskap
Håkan Ignell och Håkan Andersson, Calluna AB Inventering av vedlevande insekter i äldre björk och klibbal i Eklandskapet. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.    Det finns också en sammanfattande rapport om studier 2004-2007 av vedlevande insekter på så kallade triviallövträd i Eklandskapet. Vill du läsa den, klicka här.
Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Eklevande lavars metapopulationsdynamik, del 1. Vill du läsa mer om projektet, klicka här. Artikel om projektet i Svensk Botanisk Tidskrift, klicka här.

Nicklas Jansson, Länsstyrelsen Östergötland Artificiella miljöer och substrat för mulmlevande evertebrater (år 6). Vill du läsa mer om mulmholksstudier i Eklandskapet 2002-2013, klicka här.      Vill du fördjupa dig mer så finns även en vetenskaplig artikel, klicka i så fall här. 
Mattias Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp Läderbaggens spridningsbiologi (år 2). Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.

 

2006

Nicklas Jansson, Länsstyrelsen Östergötland Artificiella miljöer och substrat för mulmlevande evertebrater (år 5). Vill du läsa mer om mulmholksstudier i Eklandskapet 2002-2013, klicka här.   Vill du fördjupa dig mer så finns även en vetenskaplig artikel, klicka i så fall här. 
Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet Hålträd i naturvårdsplaneringen (år 2)
Landeryds hembygdsförening Smedjebacken, röjning och anläggande av enkel stig med tillgänglighet även för funktionshindrade
Mats och Niklas Jonasson, Kättestad, Nykil. Restaurering av ekhage
Bengt Eklöv, Linköping Eklandskapet på CD-rom (år 4)
Karl-Olof Bergman, Linköpings Universitet Landskapsplanering av eklandskapet
Föreningen Forntid i Linköping, Olle Hörfors Domprostehagen m.fl., publicering av arkeologiska undersökningar (år 2)
Mattias Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp Läderbaggens (Osmoderma eremita) spridnings- och reproduktionsbiologi. Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Håkan Ignell, Calluna AB Monitoring av fladdermöss i Tinneröområdet. Vill du veta mer om projektet, klicka här.
Håkan Andersson, Calluna AB

Inventering av vedlevande insekter i äldre aspbestånd med varierande avstånd till ekar i Eklandskapet. Vill du veta mer om projektet, klicka här.     Det finns också en sammanfattande rapport om studier 2004-2007 av vedlevande insekter på så kallade triviallövträd i Eklandskapet. Vill du läsa den, klicka här.

 

2005

Nicklas Jansson, Länsstyrelsen Östergötland Artificiella miljöer och substrat för mulmlevande evertebrater (år 4). Vill du läsa mer om mulmholksstudier i Eklandskapet 2002-2013, klicka här.   Vill du fördjupa dig mer så finns även en vetenskaplig artikel, klicka i så fall här. 
   
Bengt Eklöv Eklandskapet på CD-rom (år 3)
   
Länsstyrelsen Östergötland Fördjupad ängs- och betesinventering i Eklandskapet (år 3)
Magnus Metander Gärdesgården (år 2)
Thomas Ranius, Sveriges Lantbruksuniversitet Hålträd i naturvårdsplaneringen (år 1)
Linköpings kommun Naturvårdsåtgärder för dårgräsfjärilen (år 2)
Elsie Falk Kultur- och miljövårdande åtgärder i parken
Elisabeth Lundkvist Biologisk mångfald i eklandskapets våtmarksfaunor (år 2)
Ingmar Carlsson, Wist hembygdsförening Hjortkälla

 

2004

Elisabeth Gabrielsson, Tanneforsskolan Skogsliv för stadsbarn – studiebesök i Eklandskapet.
Nicklas Jansson, Linköpings Universitet Forsknings- och naturvårdsprojekt: Artificiella miljöer och substrat för mulmlevande evertebrater (år 3). Vill du läsa mer om mulmholksstudier i Eklandskapet 2002-2013, klicka här.   Vill du fördjupa dig mer så finns även en vetenskaplig artikel, klicka i så fall här. 
Linköpings Fältbiologer Eklandskapsläger 2004 (år 2).
Elisabeth Lundkvist, Linköpings Universitet Forskningsprojekt: Biologisk mångfald i Eklandskapets våtmarksfaunor.
Bengt Eklöv, Linköping Introduktion av ”Eklandskapet på CD-ROM”.
Håkan Ignell, Calluna AB

Inventering av vedlevande insekter knutna till sälg i Eklandskapet. Vill du veta mer om projektet, klicka här.   Det finns också en sammanfattande rapport om studier 2004-2007 av vedlevande insekter på så kallade triviallövträd i Eklandskapet. Vill du läsa den, klicka här.

Magnus Metander, Rystad Projekt Gärdesgården.
Linköpings kommun, Teknik och samhällsbyggnad Naturvårdsåtgärder för dårgräsfjärilen.
Föreningen Forntid i Linköping Levandegöra forntiden i Tinnerö Eklandskap (utgrävningar och föreläsningar).
Ingrid Johansson, Östra Skrukeby Röjningsinsatser i ekmiljöer.

 

2003

Karl-Olof Bergman, Linköpings Universitet Forskningsprojekt "Landskapets betydelse för artrikedomen av dagfjärilar".
Länsstyrelsen Östergötland Utökad inventering av ängs- och betesmarker i Eklandskapet (år 2).
Björn Henrichsén, Gistad Projekt Jätteek, frihuggning av ekar.
Nicklas Jansson, Länsstyrelsen Östergötland Forsknings- och naturvårdsprojekt "Artificiella miljöer och substrat för mulmlevande evertebrater (år 2). Vill du läsa mer om mulmholksstudier i Eklandskapet 2002-2013, klicka här.   Vill du fördjupa dig mer så finns även en vetenskaplig artikel, klicka i så fall här. 
Linköpings Fältbiologer Eklandskapsläger.
Jonas Hedin, Lunds Universitet Forskningsprojekt "Genetisk variation hos Läderbaggen. Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Länsstyrelsen Östergötland Landskapskartering av gamla träd i Eklandskapet (år 4).
Elisabeth Lundkvist, Linköpings Universitet Forskningsprojekt, "Successioner i våtmarksfaunor - Rosenkällasjön".
Emma Helander, Linköping Svampinventering i slutna lundmiljöer och restaurerade hagmarker i Eklandskapet.
Jessica Karlsson, Linköping Forskningsprojekt "Märkmetod för mindre skalbaggar knutna till hålträd av ek".

 

 

2002

Tanneforsskolan, Elisabeth Gabrielsson "Skogsliv för stadsbarn", ett utbildningsprojekt inom Eklandskapet för lärare och elever.
Leif och Kenneth Fransén, Ljungebo Transportstöd för betesdjur till ekhagar i Eklandskapet (2002-2005).
Länsstyrelsen Östergötland Utökad inventering av ängs- och betesmarker i Eklandskapet (år 1).
Ekologiska kunskapsgruppen Calluna, Håkan Ignell Fladdermusmonitoring i Tinnerö Eklandskap
Nicklas Jansson, Länsstyrelsen Östergötland Forskning- och naturvårdsprojekt "Artificiella miljöer och substrat för mulmlevande evertebrater (år 1). Vill du läsa mer om mulmholksstudier i Eklandskapet 2002-2013, klicka här.   Vill du fördjupa dig mer så finns även en vetenskaplig artikel, klicka i så fall här. 
Föreningen Linköpings Ekopark Tryckning av guideskriften "Brev från forntiden".
Entomologiska Föreningen Östergötland Inventeringsprojekt "Dagfjärilar i Östergötland", delen i Eklandskapet. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.

 

2001

Vist Hembygdsförening/Linköpings JUF Utgivning av bok om det gamla kulturlandskapet kring Hjortkälla.
Elisabeth Lundkvist, Linköpings universitet Forskning om våtmarkers betydelse för biodiversitet i kulturlandskap och industrilandskap (år 6)
Magnus Metander, Tegneby gård Restaureringsinsatser för återupptagande av bete i en värdefull ekhage.
Föreningen Linköpings Ekopark Marknadsföring av "Ekoparkens Dag" (år 2)
Thomas Ranius, Lunds universitet Forskningsprojekt "Utvärdering av skötselåtgärder i igenväxta ekhagar"
Jonas Hedin, Lunds universitet Forskning om läderbaggens populationsdynamik och kommunikation (år 7). Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Lars Eldefors, Linköpings universitet Forskning om parasitsteklar och gaddsteklar i Eklandskapet. Vill du läsa mer om projektet, klicka här.
Karl-Olof Bergman, Linköpings universitet Forskning om dårgräsfjärilen (år 7).
Gert Franzén, Linköping Tryckning av boken "Tusen tegar".
Gert Franzén, Linköping Tryckning av boken "Järntida gårdar i eklandskap" (ny upplaga).
Naturskyddsföreningen i Linköping Uppsättning av gärdesgård runt slåtterängen i Bjärka-Säby.

 

2000

Karl-Olof Bergman, Linköpings universitet Forskning om dårgräsfjärilen (år 6)
Thomas Ranius, Lunds universitet Forskning om förekomst av hålträdslevande skalbaggar i relation till beståndets storlek och kvalitet
Länsstyrelsen i Östergötlands län Kartering av gamla träd i Eklandskapet
Göran Roos, Tuna Röjningsinsatser för bevarande av gamla ekar på åkerholmar
Elisabeth Lundkvist, Linköpings universitet Forskning om våtmarkers betydelse för biodiversitet i kulturlandskap och industrilandskap (år 5)
Bengt Eklöv och Jonas Lundbladh, Linköping Informationsprojekt "Eklandskapet på CD-ROM"
Föreningen Linköpings Ekopark Marknadsföring av "Ekoparkens Dag"
Jonas Hedin, Lunds universitet Forskning om läderbaggens populationsdynamik och kommunikation(år 6). Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Gert Franzén, Linköping Forskningsprojekt "Tusen tegar" (år 2)
Lennart Unéus, Stora Aska Restaurering av betesmarker inom f.d militära övningsområdet

 

1999

Elisabeth Lundkvist, Linköpings universitet Forskning om små vattensamlingars betydelse för biologisk mångfald i gamla och nya kulturlandskap (år 4)
Gert Franzén, Linköping Forskningsprojekt "Tusen tegar" (om ett forntida odlingslandskap)
Karl-Olof Bergman, Linköpings universitet Forskning om dårgräsfjärilen (år 5)
Jonas Hedin, Lunds universitet Forskning om läderbaggens spridningsbiologi och populationsdynamik (år 5). Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Mikael Fast, Linköping Skötsel av slåtteräng
Stiftsgården Vårdnäs Informationsmaterial vid "pilgrimsled"

 

1998

Brokinds och Sätra skolor Material för elevundersökningar i Eklandskapet
Karl-Olof Bergman, Linköpings universitet Forskning om dårgräsfjärilen (år 4)
Linköpings kommun, Stadsbyggnadsgruppen Natur- och kulturbroschyr till ny sträckning av Östgötaleden
Elisabeth Lundkvist, Linköpings universitet Forskning om små vattensamlingars betydelse för biologisk mångfald i gamla och nya kulturlandskap (år 3)
Svartmåla byalags samfällighetsförening Naturvårdsinriktat studieprojekt
Östergötlands Naturalhistoriska Förening Inventering av kärlväxter inom f.d militära övningsområdet
Thomas Ranius, Lunds universitet Forskning om läderbaggens spridningsbiologi och populationsdynamik (år 4). Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Länsstyrelsen i Östergötlands län Landskapsplanering av gamla ekar i Eklandskapet (år 2)
Fenomenmagasinet, Gamla Linköping Permanent utställning om Eklandskapet som en del av nytt naturrum

 

1997

Elisabeth Lundkvist, Linköpings universitet Forskning om små vattensamlingars betydelse för biologisk mångfald i gamla och nya kulturlandskap (år 2)
Bo Antberg, Birgittaskolan Guider till fyra tätortnära ekområden
Östergötlands Naturalhistoriska Förening Inventering av kärlväxter inom Tinneröområdet
Thomas Ranius, Lunds universitet Forskning om läderbaggens spridningsbiologi och populationsdynamik (år 3). Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Anders Wång, Linköpings universitet Markanvändningen i Eklandskapet (Vårdnäs socken 1675-1995)
Bengt Sennerberg, Stensmålen Restaureringsarbete i ett igenvuxet kulturlandskap
Karl-Olof Bergman, Linköpings universitet Forskning om dårgräsfjärilen (år 3)
Länsstyrelsen i Östergötlands län Landskapsplanering av gamla ekar i Eklandskapet (år 1)
Skogsvårdsstyrelsen och Linköpings kommun, Stadsbyggnadsgruppen Kompletterande sträckningar av Östgötaleden inom Eklanskapet
Leif och Kenneth Fransén, Ljungebo, Åtvidaberg Transportstöd för betesdjur till ekhagar (1997-2000)
John Askling och Håkan Ignell, Linköpings universitet Forskning om effekter av vegetationsröjningar på dagfjärilsfaunan i en naturbetesmark
Lars Eldefors, Linköping Studier av parasitsteklar (år 2)

 

1996

Elisabeth Lundkvist, Linköpings universitet Forskning om små vattensamlingars betydelse för biologisk mångfald i gamla och nya kulturlandskap (år 1)
Thomas Ranius, Linköpings universitet Forskning om läderbaggens spridningsbiologi och populationsdynamik (år 2). Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Karl-Olof Bergman, Linköpings universitet Forskning om dårgräsfjärilen (år 2)
Arnold och Sören Nilsson, Ånväga Informationsskyltar, bl a för guidning kring fornlämningar
Lars Eldefors, Linköping Studier av parasitsteklar (år 1)
Sigrid Gustafsson, Linköpings universitet Forskning om gräshoppor och vårtbitare i ett igenväxt kulturlandskap
John Askling och Håkan Ignell Inventering av fladdermöss
Länsstyrelsen i Östergötlands län Informationsskyltar om Eklandskapet

 

1995

Göran Karlsson, Boxholm Utbildning om ekskogsskötsel
Karl-Olof Bergman, Linköpings universitet Forskning om dårgräsfjärilen (år 1)
Jonas Lundbladh, Linköping Fotoutställning
Thomas Ranius, Linköpings universitet Forskning om läderbaggens spridningsbiologi (år 1). Vill du läsa mer om läderbaggestudier i Eklandskapet, klicka här.
Östergötlands Entomologiska Förening Insektsinventering i fyra lövskogsområden