Vill du veta mer?

Skrifter om Eklandskapet och ekmiljöer

Aineström P 1979 (nytryck) Vårdnäs socken - en bygdeskildring.
Östgöta Correspondeten, Linköping.
Antonsson K & Wadstein M 1991 Eklandskapet - en naturinventering av hagar och lövskogar i eklandskapet söder om Linköping.
Länsstyrelsen i Östergötland.
Ekman Henrik 2004 De sista ängarna, röster från ett landskap i förändring.
Wahlström & Widstrand, Stockholm.
Ekman H & Pettersson B 1987 Ekarnas hagar.
LTs förlag, Stockholm.
Hultengren S m fl 1997 Ekjättar – historia, naturvärden och vård.
Naturcentrum AB
Johannesson, Jens & Ek, Tommy 2005 Mångsidigt brukande av ekmiljöer, exemplet Östergötland.
Handbok som kan beställas från länsstyrelsen, miljövårdsenheten. Rapport 2005:16
Kersna P & Tingvall A 1995 Eklandskapet II - en naturinventering av hagar och lövskogar i västra Åtvidaberg och östra Linköping.
Länsstyrelsen i Östergötland, rapport 1995:3.
Länsstyrelsen Östergötland 1995 Eklandskapet. En skrift utgiven av länsstyrelsen i samarbete med Linköpings och Åtvidabergs kommuner samt Eklandskapsfonden.
Skriften kan beställas från Länsstyrelsen i Östergötland, miljövårdsenheten.
Länsstyrelsen Östergötland 2006 Eklänet Östergötland - naturinventering av ekmiljöer.
Rapport 2006:10
Länsstyrelsen Östergötland 2008 Levande eklandskap i Östergötland – regional landskapsstrategi 2008-2015. Rapport 2007:22
Länsstyrelsen Östergötland & Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland 2005 Ekskötsel för framtiden. En folder med råd och tips om skötsel av ekar och ekmiljöer, såväl för virkesproduktion som för naturvård.
Finns hos Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Linköpings kommun.
Sernander R 1925 Löfängen i Bjärka-Säbys bebyggelsehistoria.
Ur Rosman H: Bjärka-Säby i monografier, Stockholm.
Wist hembygdsförening och Studiefrämjandet Forntid i bygden - Vist.
Rapport från en studiecirkel.

 

Några exempel på skrifter och rapporter från projekt
som åtminstone delvis finansierats av Eklandskapsfonden

Askling J & Ignell H 1996 Sammanställning av fladdermusinventering i Östergötlands län 1996.
Rapport, Ekologiska kunskapsgruppen Calluna, Linköping.
Bergman K-O 2000 Ecology and conservation of the butterfly Lopinga achine.
Linköping Studies in Science and Technology, doktorsavhandling nr 621, Avd. för biologi, IFM, Linköpings Universitet.
Birgittaskolan/Antberg 1997 Utflyktsguider till några ekområden nära Linköping: Tinnerö, Rosenkälla, Halshöga samt Storängen vid Lagerlunda.
Elevarbeten, kanbeställas från Bo Antberg, lärare på Birgittaskolan, Linköping.
Eklöv B 2004 Eklandskapet igår – idag – imorgon. CD och bildspel med beskrivningar, bilder, intervjuer etc. Egen produktion
Franzén G 2003 Järntida gårdar i eklandskap, geografisk arkeologi i Tinneröområdet (2:a upplagan).
Egen utgivning.
Föreningen Linköpings ekopark Brev från forntiden.
Guideskrift.
Gustafsson S 1997 Förändringar av hopprätvingefaunan under igenväxning av naturbetesmark.
Examensarbete, Avd. för biologi, IFM, Linköpings Universitet.
Lundkvist E 2003 Diversity, dispersal, and interactions among diving beetles and mosquitoes in Swedish wetlands.
Linköping Studies in Sciences and Technology, doktorsavhandling nr 796, Avd. för biologi, IFM, Linköpings Universitet.
Lundkvist E 2008 Trollsländor i Eklandskapet 2007. Calluna AB
Länsstyrelsen Östergötland 2001 Grova och ihåliga ekar i Eklandskapet söder om Linköping i Östergötland.
Rapport 2001:16
Ranius T 2000 Population biology and conservation of beetles and pseudoscorpions associated with hollow oaks.
Doktorsavhandling, Lunds Universitet.
Wist hembygdsförening 2001 Hjortkälla i Wist socken.
Skrift utgiven av Wist hembygdsförening och Linköpingsortens JUF-avdelning.
Wång A 1997 Från slåtteräng till beteshage - det östgötska eklandskapets omvandling under 300 år.
Licentiatavhandling, Geografiska meddelanden nr 9, Inst. för Tema, Linköpings universitet.
Östergötlands Naturalhistoriska Förening 1998 Kärlväxter i tre delområden nära Tinnerö - en inventering utförd våren-sommaren 1997. Rapport.

 

Några länkar

www.kulturarvostergotland.se Nätverk för Östergötlands kulturarv. Under Linköpings kommun finns bl a projekten ”Bjärka-Säby” respektive ”Tindra”
www.linkoping.se/natur Linköpings kommuns naturvårdssidor
www.linkoping.snf.se Naturskyddsföreningen i Linköpings hemsida.
www.e.lst.se Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida med information om bl.a naturreservat och fridlysta arter.